แจ้งแนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและเวลารายงานตัว งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/การรายงานตัวเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1.โรงเรียนสามารถขอเปลี่ยนตัวนักเรียนได้ทุกกิจกรรม

2.โรงเรียนทำบันทึกขอเปลี่ยนตัวนักเรียน(ตามแบบ)

3.ผู้บริหารโรงเรียนลงนามอนุญาต

4.ครูผู้ฝึกสอนนำบันทึกการอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนตามข้อ 2 ส่งให้กรรมการตัดสินการแข่ง ณ สนามแข่งขัน

5.ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรมไปรายงานตัว ณ สนามแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มทำการแข่งขัน 30 นาที

555

ติดต่อเรา