แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดทำเอกสารล้างหนี้เงินยืม

แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดทำเอกสารล้างหนี้เงินยืม   1    เนื่องจากเลยเวลาครบกำหนดแล้ว