แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและบินไกล ชั้น ม.1-3

แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานและประเภทบินไกล ชั้น ม.1-3 จากเดิมวันที่ 18 ต.ค.59 เวลา 13.00 น. เปลี่ยนเวลาเป็น 09.00 น. สถานที่แข่งขันตามเดิม

ติดต่อเรา