ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำทีมข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่นของแต่ละกลุ่มให้คณะศึกษาดูงานรับรม จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมตามอาคารสถานที่และกลุ่มงานต่างๆ จากนั้นคณะศึกษาดูงาน ได้เดินทางกลับในเวลา ๑๖.๐๐ น.

 img_0001 img_0002 img_7189 img_7190 img_7191 img_7192 img_7193 img_7194 img_7195 img_7196 img_7197 img_7198 img_7199 img_7200 img_7201 img_7202 img_7203 img_7204 img_7205 img_7207 img_7208 img_7210 img_7211 img_7212 img_7213 img_7214 img_7215 img_7216 img_7217 img_7220 img_7222 img_7223 img_7224 img_7225 img_7226 img_7227 img_7228 img_7229 img_7231 img_7239 img_7240 img_7242 img_7245 img_7246 img_7247 img_7248 img_7276 img_7277 img_7284 img_7290 img_7291

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา