ไก่..ไข่..อาหารอย่างไร

17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้รับการสนับสนุน โครงการเลี้ยงไก่ไข่ จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) จำนวน 300 ตัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวโรงเรียนได้จัดทำเป็นแหล่งการเรียนรู้ 1 ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนที่สนใจศึกษาหาความรู้จากฐานดังกล่าว
 13 12 11 10 6 7 8 9 5 4 3 2 14 1
ติดต่อเรา