ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับโรงเรียนลูกข่าย ต.บ้านแก้ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนลูกข่าย เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนเทศมงคล ๒.โรงเรียนบ้านห้วย ๓. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว โดยมีนายพิจิตร บำรุงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย

img_0001 img_7099 img_7100 img_7101 img_7102 img_7103 img_7104 img_7105 img_7106 img_7107 img_7108 img_7109 img_7110 img_7112 img_7113 img_7114 img_7116 img_7117 img_7118 img_7119 img_7120 img_7121 img_7122 img_7123 img_7124 img_7126 img_7127 img_7128 img_7129 img_7130 img_7131 img_7132 img_7133 img_7134 img_7135 img_7136 img_7137 img_7138 img_7139 img_7140 img_7141 img_7142 img_7143 img_7144 img_7145 img_7146 img_7147 img_7149 img_7150 img_7151 img_7152 img_7153 img_7154 img_7155 img_7156 img_7157 img_7158 img_7159 img_7160 img_7161 img_7162 img_7163 img_7164 img_7165 img_7166 img_7167 img_7168 img_7169 img_7170 img_7171 img_7172 img_7173 img_7174 img_7175 img_7176 img_7177 img_7178 img_7179 img_7180 img_7181 img_7182 img_7183 img_7184 img_7185 img_7186 img_7188

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา