แจ้งกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3

หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันมีดังนี้
1. อาเซียน
2. พระราชกรณียกิจ
3. วัฒนธรรมไทย
**โดยจะจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน

ติดต่อเรา