แจ้งหัวข้อการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint นักเรียนพิเศษเรียนร่วม

แจ้งกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ดังนี้

1.วัฒนธรรมไทย

2.ประเพณีไทย

3.เศรษฐกิจพอเพียง

4.พ่อของแผ่นดิน

5.การละเล่นไทย

6.รักษ์ธรรมชาติ

โดยจะจับสลากหัวข้อ 6 หัวข้อนี้ ในวันที่ทำการแข่งขัน

ติดต่อเรา