แจ้งหัวข้อที่ใช้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (คอมพิวเตอร์)

  1. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-6  หัวข้อ สระแก้วเมืองต้องห้ามพลาด
  2. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ชั้น ม.1-3  หัวข้อ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ชั้น ม.1-3  หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ชั้น ป.4-6 หัวข้อ สระแก้วของเรา/ค่านิยม 12 ประการ/พ่อของแผ่นดิน
  5. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้น ม.1-3  หัวข้อ  ประเพณีวัฒนธรรม
  6. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ชั้น ป.1-3 หัวข้อ  อาเซียน/วัฒนธรรมไทย/พระราชกรณียกิจในหลวง

     

 

 

ติดต่อเรา