การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 50.2 การประหยัดน้ำ

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ใน web ของ สพป.สระแก้ว เขต 1  ตัวชี้วัดที่ 50.2  การประหยัดน้ำ  

ให้เข้ารายงานโดยด่วน ภายในวันที่ 12  ตุลาคม  2559  ภายในเวลา 16.30 น.

ติดต่อเรา