แก้ไขรายละเอียดในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

แจ้งวันแข่งขันจากเดิม 18 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2559

img

ติดต่อเรา