ประชุมคณะทีมผู้บริหาร

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และตัวแทนแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมกฤษณา สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ภายในสำนักงานฯ รวมไปถึงการเตรียมการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการ

 img_7049 img_7050 img_7051 img_7052 img_7053 img_7054  img_7056 img_7058 img_7059 img_7060 img_7061 img_7062 img_7063

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา