ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ ครั้งที่ ๒ “ ภายใต้แนวคิด ไม่ใช่แค่ครูผู้สอน แต่เป็น “ผู้อำนวยการสอน” เพื่อให้ผู้สัมมนาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของประเทศไทย เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล และได้แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยมีกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่๐๒ – ๖๒๒ ๒๙๙๙ อ ๑๕๖๙,๑๕๑๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา