ขอเชิญหัวหน้าสถานศึกษาและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญหัวหน้าสถานศึกษาและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” คร้ะงที่ ๒ ภายใต้แนวคิด รักษ์ภาษาไทย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อาเซี่ยน ในวันพฤหัสบดีที ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.aksorn.com/thaiseminar2559

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา