รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือ  สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1924 ลว. 10 มิถุนายน 2559 สพป.แจ้งให้โรงเรียนเตรียมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำรับรองฯ เพื่อรายงาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ขณะนี้ถึงเวลาการรายงานข้อมูลดังกล่าวแก่ สพฐ. จึงให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจฯในเรื่องดังกล่าวตามแบบที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 pepojai

ติดต่อเรา