การจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (ทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ภายในศูนย์เครือข่ายของแต่ละอำเภอ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอเมืองสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนจัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา