การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

img_0001 img_0002 img_0003 img_0004 img_6689 img_6690 img_6691 img_6692 img_6693 img_6694 img_6695 img_6696 img_6697 img_6698 img_6699 img_6700 img_6701 img_6702 img_6703 img_6704 img_6705 img_6706 img_6707 img_6708 img_6709 img_6710 img_6711 img_6712 img_6713 img_6714 img_6715 img_6716 img_6717 img_6743 img_6745 img_6748 img_6749 img_6751 img_6752 img_6753 img_6754 img_6755 img_6756 img_6757 img_6773

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา