แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯดอกลำดวน

แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือฯข่ายดอกลำดวน  หากดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล  ครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายดอกลำดวน  ไม่ได้  ใคร่ขอความกรุณาจัดพิมพ์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  Excel  ซึ่งมีหัวข้อต่อไปนี้  เลขที่,  ชื่อ-สกุล,  ตำแหน่ง,  เบอร์โทรศัพท์,  วิชาเอก,  วันเืดือนปีเกิด  หากจัดทำเสร็จแล้ว  กรุณาส่งไฟล์ดังกล่าวมายัง                   E-mail:[email protected]  ภายในวันที่  23  มิถุนายน  2557

ติดต่อ สพป.สก.1