โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการและมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร

img_0001 img_6202 img_6204 img_6205 img_6206 img_6207 img_6208 img_6209 img_6210 img_6211 img_6212 img_6213 img_6215 img_6216 img_6217 img_6218 img_6221 img_6223 img_6224 img_6226 img_6227 img_6228 img_6229 img_6230 img_6231 img_6232 img_6233 img_6234 img_6237 img_6238 img_6242 img_6243 img_6245 img_6246 img_6247 img_6248 img_6249 img_6250 img_6251 img_6252 img_6253 img_6254 img_6255 img_6256 img_6257 img_6260 img_6261 img_6262 img_6263 img_6264 img_6265 img_6266 img_6267 img_6268 img_6269 img_6270 img_6272

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา