ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุม วันที่ 29 กันยายน 2559

คณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.นายชูเกียรติ  ไชยพิณ  ผอ.ร.ร.บ้านมหาเจริญ

2.นางสาวฐิติพร  ภู่มณี   ผอ.ร.ร.บ้านตาหลังใน

3.นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า  ผอ.ร.ร.บ้านวังบูรพา

ณ ห้องประชุม

วันที่ 29 กันยายน 2559

100010011002

ติดต่อเรา