School of Dream 8

โรงเรียนบ้านหนองกะทะได้รับการสนับสนุนเงินพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกะทะ 
School  of  Dream  8 
เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทะ นายทวีศักดิ์  จรัสทอง  ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารและพนักงาน Citi Bank
แล้วได้มีการมอบเงินจำนวน  590,000  บาท และทุนเพื่อการศึกษา  12,000 บาท
ชมภาพประกอบกิจกรรม 

ติดต่อเรา