เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านครุภัณฑ์เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3372 ลว. 29 ก.ย.59 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ3372 33721 33722

ติดต่อเรา