พัฒนาการสมวัย สานสายใย บ้าน โรงเรียน

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย
” พัฒนาการสมวัย สานสายใย บ้าน โรงเรียน ” วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  โดยท่าน ผอ.ได้พูดทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการดูแล การเลี้ยงดูบุตรหลาน ให้เติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัยในตนเอง ซึ่งคณะครูสายชั้นปฐมวัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐาน 9 ฐานได้แก่ 1.งานอนามัย(การแปรงพัน+ล้างมือ)2.นักบินน้อย 3.เล่นล้อมรัก 4.กิจกรรมส่งเสริมสมาธิเด็ก 5.เล่านิทานสร้างสรรค์ 6.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 7.ฉีก ตัด ปะ พัฒนากล้ามเนื้อ 8.ประดิษฐ์กระปุกออมสิน มุมประหยัด และ 9.ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งแต่ละฐานก็ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ส่งเสริมพัฒนาการและยังเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนอีกด้วย

click

 

ติดต่อเรา