เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (คณะกรรมการระดับเครือข่ายฯ)

แจ้งคณะกรรมการระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3370 ลว. 29 ก.ย.59 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 3370  33701 33702 33703 33704

ติดต่อเรา