เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระดับโรงเรียน)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รวมทั้ง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมฯดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3368 ลว. 29 ก.ย.59 รายละเอียดดังแนบ3368 33681 33682 33683 33684

ติดต่อเรา