ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

     ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ประจำปี 2559  ณ  วัดวิเวกวายุพัด  พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก

อำเภอบางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

เวลา 10.00  น.  

    ในการนี้  จึงเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล

ในครั้งนี้  และให้รวบรวมเงินส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1  ในวันที่  31  ตุลาคม  2559

ติดต่อเรา