รับการติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพสาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ และให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน

img_7313 img_7316 img_7317 img_7318 img_7320 img_7323 img_7325 img_7326 img_7327 img_7328 img_7329 img_7330 img_7332 img_7335 img_7337 img_7338 img_7339 img_7340 img_7342 img_7343 img_7345 img_7346 img_7347 img_7349 img_7350 img_7353 img_7356 img_7357 img_7358 img_7359 img_7360 img_7361 img_7362 img_7363 img_7364 img_7365 img_7373 img_7374 img_7378 img_7383 img_7388 img_7391 img_7392 img_7394 img_7395 img_7398 img_7399 img_7403 img_7407 img_7408 img_7414 img_7415 img_7416 img_7418 img_7423 img_7428 img_7429 img_7430 img_7432 img_7442 img_7445 img_7446 

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา