รับการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสรับการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในวันที่ 27 กันยายน 2559  คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

  1. นายชาญชัย         ยืนยง              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
  2. นายสถิต             เกตุเล็ก          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม
  3. นางกนกวรรณ      รอดคง            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
  4. นางบุษราภรณ์      ชื่นชม             รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

3405

15

5

1

2

3

4

7

8

11

10

12

14

ติดต่อเรา