รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย ท่านผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ท่านผอ.ชาญชัย ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ท่านผอ.สถิต เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม ท่านผอ.กนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

doolare img_7228 img_7229 img_7231 img_7233 img_7234 img_7236 img_7237 img_7238 img_7240 img_7243 img_7244 img_7246 img_7248 img_7249 img_7250 img_7251 img_7252 img_7254 img_7255 img_7258 img_7260 img_7261 img_7267 img_7268 img_7273 img_7276 img_7277 img_7279 img_7280 img_7284 img_7287 img_7291 img_7292 img_7293 img_7295 img_7297

เฟสบุคโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา