การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1

ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปลายภาคเรียนที่ 1  วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

click-e1474680977668

ติดต่อเรา