พิธีลงนามความร่วมมือและมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาสามสิบ

พิธีลงนามความร่วมมือและมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาสามสิบ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเขาสามสิบ  ตำบลแห่งความสุขภายใต้  4 ดี  วิถีพอเพียง 
“คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  สิ่งแวดล้อมดี ” 
วันที่  26  กันยายน 2559
ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

209611 209615 209617 209619 209622 34073 34074 34075 34077 34087 34078 34079 34081 34080 34082 34083

 

www.klong13.com

 

ติดต่อเรา