การประเมินการอ่านออก เขียนได้ชั้นป.1

กลุ่มงานวัดประเมินผลขอแจ้งให้โรงเรียน Download แบบกรอกคะแนนการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ได้จาก Remote drive กลุ่่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยปฏิบัติตามคำชี้แจง และเมื่อดำเนินการ

ประเมินแล้วเสร็จ ให้ส่งคะแนนตามเวลาที่กำหนด

ติดต่อเรา