รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี

      แจ้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง  ขอความร่วมมือโรงเรียน  ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ  ช่วงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559   โดยให้ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  เป็นอย่างช้า   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ติดต่อเรา