แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

1474859994118 1474859951745 1474859953488 1474859958786 1474859984178 1474859970507 1474859967374 1474859963529 1474860473150 1474860475020 1474860480645

4-5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญนำโดย ครูภาวินี นาบำรุง ครูกัลยา แก่นพิทักษ์ ครูปริศนา แซ่แต้ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (science show)ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชมเชยดังนี้
ระดับประถมศึกษา
1.เด็กหญิงพิชญานิน นิตุธร
2.เด็กหญิงเกร็ดทอง แว่นมณี
3.เด็กหญิงอรพินธ์ ศรีนารักษ์
มัธยมศึกษา
1.เด็กชายศรายุธ หลงโทดา
2.เด็กชายอุทัย สีทาวงษา
3.เด็กชายอนุชา หมื่นอินทร์

 

 

ติดต่อเรา