ทัศนศึกษา

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา
– นักเรียนชั้น อนุบาล1,อนุบาล2,ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และพิพิธภัณฑ์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จันทบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2559
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ในวันที่ 23 กันยายน 2559
002

003

004

005

008

007

006

010

011

012

013

009

ติดต่อเรา