โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๓๘ คน

img_0001 img_4510 img_4512 img_4513 img_4519 img_4520 img_4521 img_4523 img_4524 img_4525 img_4526 img_4527 img_4528 img_4529 img_4530 img_4531 img_4532 img_4533 img_4534 img_4535 img_4536 img_4537 img_4538 img_4539 img_4540 img_4541 img_4542 img_4543 img_4544 img_4545 img_4546 img_4547 img_4548 img_4549 img_4550 img_4551 img_4552 img_4553 img_4554 img_4555 img_4556 img_4557 img_4558 img_4559 img_4560 img_4561 img_4562 img_4563 img_4564 img_4565 img_4566 img_4567 img_4568 img_4569 img_4570 img_4572 img_4573 img_4574 img_4575 img_4576 img_4577 img_4578 img_4579 img_4581 img_4583 img_4584 img_4585 img_4586 img_4587 img_4588 img_4589 img_4590 img_4591 img_4592 img_4593 img_4594 img_4595 img_4597 img_4598 img_4599 img_4600 img_4601

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา