แผนการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ

  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา