การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกปฐมวัยเด็กไทยวัยคิด”

ด้วยกลุ่มนิเทศฯจะจัดกิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัย จึงขอเชิญตัวแทนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงาน

ในวันที่ 20  มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นางสิรินาถ  บุญน้อม                          ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

2. นางจินดาพัฒน์  รักษ์มงคลเจริญ      ครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

3. นางประนอม  ถาวรสิน                        ครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

4. นางสุจิตร  จิตร์กระจ่าง                       ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

5. นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย                       ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

6. นางณัฐวดี  ม้ชฌันติกะ                       ครูโรงเรียนบ้านคลองหาด

ติดต่อเรา