การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเชิงกระบวนการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งครูผู้สอนตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเชิงกระบวนการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังแนบ

22-09-59-2scan

ติดต่อเรา