ประชาสัมพันธ์

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ส่งวุฒิบัตรการอบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบ eDLTV ในันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์

          สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบ eDLTV” ตามรายชื่อดังแนบ มาติดต่อรับวุฒิบัตรได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

22-09-59-1scan

ติดต่อเรา