มาตรการในการดำเนินงานและข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2559

          แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง/โรงเรียนเอกชน  ขอความร่วมมือออกแบบแผนงาน/โครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาวะการเป็นผู้นำบทบาทในวิถีประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้น การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ข้อ 8.  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

ติดต่อเรา