ระบบโซล่าร์เซลล์ โรงเรียนบ้านหนองเตียน

โรงเรียนบ้านหนองเตียน จัดสร้างโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ พลังงานแสงอาทิตย์ อำนวยการสร้างโดย

นางสุมาลี  ถามั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน