การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการเรียนรู้

แจ้งครูวิชาการทุกท่านที่อ่านหนังสือแจ้งเรื่องการประเมินการอ่านออกเขียนได้แล้วไม่เข้าใจ ขอเรียนชี้แจงว่าให้ท่าน download คู่มือประเมินการอ่านออก เขียนได้ป.1-4 จาก remote drive กลุ่มนิเทศฯ  เพืี่อนำมาประกอบการชี้แจงการสอบในวันที่ 21-22 กันยายน ครูวิชาการโรงเรียนใดมาประชุมวันที่ 21 ก.ย.  ก็นำมาในวันที่ 21  ครูวิชาการท่านใดมาวันที่ 22 ก็นำมาในวันที่  22 ส่วนหัวข้อประชุมหลักยังคงเป็นเรื่องการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ดังเดิม เพราะเป็นงานของกลุ่มงานวัดผลเหมือนกัน

ติดต่อเรา