แจ้งเรื่องเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 2559 ให้โรงเรียนส่งผลงานของพนักงานราชการ จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 และส่งเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน 1. บัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน(เอกสารหมายเลข 2) 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ในวันที่ 26-27 กันยายน 2559

ติดต่อเรา