ขอเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ให้ปฏิบัติตามหนังสือ สพป.สระแก้วเขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3218 ลว.20 กันยายน 2559

1

ติดต่อเรา