การดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดส่งเการดำเนินงาน

ตามมาตรการประหยัดน้ำ รอบ 12 เดือน โดยด่วน

ภายในวันที่ 30  กันยายน  2559

Message us