” ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต “

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ผอ.พิทักษ์  เวชศิลปคอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

วันเสาร์ที่  24  กันยายน  2559

ณ  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย     เริ่มเวลา  08.30 น.

ok

 

หมายเหตุ  ทางโรงเรียนจัดให้มีการเลี้ยงฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอความกรุณาแจ้งจำนวนบุคลากรที่จะมาร่วมงานกับผู้ประสานงานดังนี้

1.ครูจุรี  คงทัน                                    089-8050501

2.ครูกนกพร  จันทะโม้                      084-9053069

3.ครูละเมียด  บำรุงวัฒนะ                  089-2602842

4.ครูณัฐ  นะยะเนตร                          085-2475756

ติดต่อเรา