แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษารอบ 6 เดือนหลัง ( 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 ) และตรวจสอบข้อมูลการรายงานรอบ 6 เดือนแรกให้ถูกต้อง  ทาง สพฐ.ขอแก้ไขระยะเวลาการรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือนหลัง จากเดิม ( 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 ) เป็น ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559 )  1712

ติดต่อเรา