นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) – ด้านการบริหารจัดการส่งเสริมและศูนย์อาเซียนและการใช้แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา

นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม – การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ประเภทแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

นางนงค์นุช รุประมาณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลระดับดีเด่น – การประกวดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สพป.สระแก้ว เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ติดต่อเรา