สถาบันพัฒนาคุณภาพครูขอเชิญอบรมพัฒนางานวิจัย

สถาบันพัฒนาคุณภาพครู ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “การออกแบบพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร  ๐๓๘ – ๕๑๗๐๐๔ และ ๐๘๘ – ๒๒๐๗๑๓๓ ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นี้

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา